ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αντικείμενο της διαδικτυακής εφαρμογής

H παρoύσα διαδικτυακή εφαρμογή με την ονομασία easykenak, η οποία είναι προσβάσιμη από την ιστοσελίδα www.easykenak.gr, καλούμενη στο εξής “εφαρμογή”, έχει δημιουργηθεί και αποτελεί κυριότητα των δημιουργών της και διατίθεται εμπορικά από τον 9/2019 από NEGAWATT Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 801201092 ΔΟΥ Χαλανδρίου και θα αναφέρεται στο εξής ως "επιχείρηση". Οι χρήστες εφαρμογής θα αναφέρονται στο εξής ως “χρήστες”, ανεξάρτητα από το αν προβούν σε παραγγελία ή αγορά υπηρεσιών από την επιχείρηση.

Γνωστοποίηση και αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, οι χρήστες υποδηλώνουν την γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων που έχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον η επιχείρηση Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί του παρόντες όρους μονομερώς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Κάθε τροποποιημένη έκδοση των παρόντων όρων αναρτάται στην ιστοσελίδα της εφαρμογής αντικαθιστώντας την προηγούμενη. Για το λόγο αυτό οι χρήστες οφείλουν σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήψη οποιασδήποτε υπηρεσίας μέσω της εφαρμογής, να ενημερώνονται σχετικά. Οι χρήστες των υπηρεσιών της επιχείρησης θα πρέπει να έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους να έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και σε περίπτωση που ενεργούν για λογαριασμό τρίτων προσώπων να είναι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι σχετικά, αποδεχόμενοι τις οποιεσδήποτε νομικές συνέπειες σε περίπτωση τυχόν ψευδούς δήλωσης τους. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οποιοσδήποτε χρήστης δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους από τους παρόντες όρους χρήσης, οφείλει να απέχει από την χρήση της εφαρμογής και των υπηρεσιών άλλως τεκμαίρεται ότι οι όροι συνεχίζουν να είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο χρήστη.

Περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών

Η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί με σκοπό την παροχή προς τους χρήστες της, της δυνατότητας να εκπονήσουν μία μελέτη με σκοπό την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού. Η εφαρμογή δεν εκδίδει έγκυρα Ενεργειακά Πιστοποιητικά, παρά επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα δεδομένα που καταχωρούν οι χρήστες και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να κατεβάσουν ένα αρχείο τύπου xml το οποίο στη συνέχεια (οι χρήστες) μπορούν να εισαγάγει στο λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ ή σε άλλο εμπορικό λογισμικό για περαιτέρω επεξεργασία ή να εισαγάγουν κατευθείαν στην πλατφόρμα www.buildingcert.gr για να εκδώσουν έγκυρο Ενεργειακό Πιστοποιητικό. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της εφαρμογής διατίθενται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας www.easykenak.gr. Πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από την εφαρμογή προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη στο διαδίκτυο. Ο χρήστης συμφωνεί ότι έχει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για την εκπόνηση μελέτης με σκοπό την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού. Η επιχείρηση δεν είναι υπεύθυνη να εκπαιδεύσει τους χρήστες ούτε ως προς την σωστή εφαρμογή του κανονισμού, ούτε ως προς τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής. Η επιχείρηση δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει τεχνική υποστήριξη σε όλους τους χρήστες. Η επιχείρηση μπορεί, εάν η ίδια το επιθυμεί, να παράσχει υποστήριξη και υποδείξεις σε θέματα που σχετίζονται με την δομή και λειτουργία της εφαρμογής. Οποιοδήποτε αίτημα για πρόσθετη Τεχνική Υποστήριξη μπορεί να απορριφθεί από την επιχείρηση με ή χωρίς λόγο. Είναι στην αποκλειστική επιλογή της επιχείρησης αν θα παρέχει οποιαδήποτε πρόσθετη Τεχνική Υποστήριξη και αν γίνει μια φορά, μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε χωρίς ειδοποίηση και χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη για την επιχείρηση.

Επικοινωνία

H επικοινωνία και ενημέρωση της επιχείρησης με τον χρήστη διεξάγεται μέσω του e-mail που έχει γνωστοποιήσει ο χρήστης στην επιχείρηση ή μέσω της ιστοσελίδας της εφαρμογής. Κάθε χρήστης οφείλει να γνωστοποιεί στην επιχείρηση έγκυρη διεύθυνση e-mail της οποίας είναι ο νόμιμος χρήστης και οφείλει να έχει πάντα τα στοιχεία επικοινωνίας του ενημερωμένα και να ειδοποιεί την επιχείρηση για κάθε μεταβολή τους. Κάθε χρήστης δύναται να επικοινωνήσει με την επιχείρηση ηλεκτρονικά με την αποστολή e-mail στην διεύθυνση info at easykenak.gr ή χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας μέσα από την ιστοσελίδα της εφαρμογής. Η επιχείρηση δεν υποχρεούται να παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη ή υποστήριξη μέσω φυσικής παρουσίας στην έδρα της επιχείρησης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής υποστήριξη, εκτός της προαναφερθείσας (μέσω e-mail) Η επιχείρηση δεν γνωστοποιεί και δεν διαβιβάζει τα στοιχεία επικοινωνίας των χρηστών σε Τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την παροχή υπηρεσιών προς τον χρήστη ενημερώνοντας τον σχετικά.

Τιμολόγηση

Οι μονάδες για τη χρήση της υπηρεσίας προπληρώνονται. Ο χρήστης δύναται να επιλέξει ανάμεσα σε πακέτα μονάδων. Κάθε πακέτο μονάδων έχει το κόστος που αναγράφεται στην ιστοσελίδα της εφαρμογής. Οι τιμές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα της εφαρμογής είναι σε ΕΥΡΩ και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Ο χρήστης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στον τιμοκατάλογο για την συγκεκριμένη υπηρεσία κατά το χρόνο παραγγελίας. Η επιχείρηση έχει δικαίωμα να προσφέρει πακέτα ή προσφορές που θα έχουν ευνοϊκότερους όρους ή τιμές από αυτούς που υπήρχαν όταν ο χρήστης αρχικά αποδέχτηκε την αγορά υπηρεσιών από την επιχείρηση. Αυτές οι αλλαγές τιμών και όρων δεν επηρεάζουν τις ήδη υφιστάμενες τιμές των μερών. Η τιμή που πληρώνει ο χρήστης στην επιχείρηση για υπηρεσίες δεν θα αλλάξει ποτέ μετά την παραγγελία.

Τρόπος πληρωμής

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους τρόπους που γνωστοποιούνται στην ιστοσελίδα της εφαρμογής. Κατά κανόνα οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω κατάθεσης σε Τραπεζικό Λογαριασμό που διατηρεί η επιχείρηση στις Τράπεζες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της εφαρμογής. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης οφείλει να πληρώσει τυχόν προμήθειες των τραπεζών. Ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει την επιχείρηση για την πληρωμή και να στείλει το καταθετήριο με e-mail στην διεύθυνση pay at easykenak.gr. Στην περίπτωση πληρωμής με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό οι μονάδες θα πιστωθούν στον λογαριασμό του χρήστη μονό μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, με ανακατεύθυνση σε ιστοσελίδα τρίτου παρόχου. Ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας. H επιχείρηση δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν αποθηκεύει καθ οιονδήποτε τρόπο στοιχεία πιστωτικών ή άλλων καρτών του χρήστη. Στην περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, οι μονάδες πιστώνονται άμεσα στο λογαριασμό του χρήστη.

Πολιτική ακυρώσεων - Επιστροφή χρημάτων

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει μια ολοκληρωμένη συναλλαγή οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο info at easykenak.gr Δεκτές θα γίνονται ακυρώσεις μόνο στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν έχει γίνει χρήση των προπληρωμένων μονάδων που αγοράστηκαν με την συγκεκριμένη συναλλαγή και εντός ενός μήνα από την συναλλαγή. Επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται με κατάθεση του ποσού σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα υποδείξει ο χρήστης σε μία από τις συνεργαζόμενες τράπεζες της επιχείρησης. Τυχόν προμήθειες των τραπεζών βαρύνουν τον χρήστη.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - Διασφάλιση απορρήτου

Η επιχείρηση αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Το σύνολο της υπηρεσίας παρέχεται με κρυπτογραφημένη σύνδεση (https) ενώ όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Κάθε χρήστης διαθέτει δύο κωδικούς πρόσβασης: τον Κωδικό Εισόδου (Username) και τον Μυστικό Κωδικός (Password), με τους οποίους αποκτά αυτός και μόνο αυτός πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία είναι ο χρήστης μέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Κάθε χρήστης μπορεί να αλλάξει τον Μυστικο Κωδικό (password) όσο συχνά επιθυμεί. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή και η λήψη των παρεχόμενων υπηρεσιών προϋποθέτει την γνωστοποίηση από τους χρήστες προς την επιχείρηση των στοιχείων που κατά την κρίση της επιχείρησης είναι απαραίτητα για την επιτυχή και ασφαλή παροχή και λήψη των αιτουμένων υπηρεσιών Οι χρήστες οφείλουν να γνωστοποιούν στην επιχείρηση το σύνολο των αληθών στοιχείων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας, όπως π.χ. Ονοματεπώνυμο, e-mail, Α.Μ. ΤΕΕ, ΑΦΜ. Με την εισαγωγή των αιτουμένων στοιχείων κάθε χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που οικειοθελώς εισάγει για το σκοπό της λήψης των αιτουμένων υπηρεσιών.

Η επιχείρηση συλλέγει και τηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που ο εκάστοτε χρήστης γνωστοποιεί με την εισαγωγή των αιτουμένων πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία ή/ και των απαντήσεών του στο πλαίσιο συγκεκριμένων ενεργειών που διενεργεί η επιχείρηση και οικειοθελώς μπορούν να συμμετέχουν οι χρήστες.

Σκοπό της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που δηλώνει κάθε χρήστης στην επιχείρηση, αποτελεί η παροχή των υπηρεσιών που αιτείται μέσω της εφαρμογής, για την λήψη των οποίων απαιτείται η χρήση ή/ και η επεξεργασία τους.

Η επιχείρηση με κανένα τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τα στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον χρήστη ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Κάθε χρήστης με την αποδοχή των παρόντων όρων παρέχει την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για χρήση, τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών στοιχείων και δεδομένων που αυτός γνωστοποιεί στην επιχείρηση από την επιχείρηση κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η λήψη των υπηρεσιών που αυτός αιτείται μέσω της εφαρμογής

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει γνωστοποιήσει οποιοσδήποτε χρήστης, για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τις υπηρεσίες της καθώς και σχετικών προσφορών ή/ και ανακοινώσεων

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά του δεδομένα για την αποστολή τέτοιου είδους ενημέρωσης από την επιχείρηση μπορεί να ζητησει να εξαιρεθεί

Οποιοσδήποτε χρήστης, εφόσον το επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει να ενημερωθεί σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από την επιχείρηση, τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους καθώς και την τροποποίηση ή την διόρθωσή τους. Το αίτημα πρέπει να γίνει γραπτά αποστέλλοντας σχετικό e-mail στη διεύθυνση info at easykenak.gr επισυνάπτοντας αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.

H συλλογή, τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιούν οι χρήστες στην επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας της εφαρμογής συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν.

Η επιχείρηση επιτρέπει την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του σκοπού της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, ως αυτή γνωστοποιείται με τους παρόντες όρους. Στο πλαίσιο αυτό η επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να παράσχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή/ και δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τους Τρίτους Παρόχους καθορίζεται σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους που οι ίδιοι διαμορφώνουν και γνωστοποιούν και η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά.

Η επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που της γνωστοποιούνται κατά τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου που αυτά αφορούν, για στατιστικούς, προωθητικούς, ερευνητικούς ή και διαφημιστικούς σκοπούς, γνωστοποιώντας αυτά και σε τρίτα πρόσωπα π.χ. εταιρείες ερευνών αρμόδια για την ολοκλήρωση των ανωτέρω σκοπών.

Αποποίηση ευθύνης

Η επιχείρηση καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, ώστε η ιστοσελίδα της εφαρμογής να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Η επιχείρηση δεν εγγυάται την ορθότητα, ακρίβεια και σαφήνεια των δεδομένων που περιέχονται στο αρχείο xml που λαμβάνει ο χρήστης κατά την ολοκλήρωση της μελέτης ενός κτιρίου, δεδομένου ότι τα δεδομένα παρέχονται από τον ίδιο τον χρήστη και η επιβεβαίωσή ή/και ο έλεγχος αυτών από την επιχείρηση ως προς τα ανωτέρω δεν είναι και δεν θα μπορούσε να είναι εφικτός. Για το λόγο αυτό η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά. Η επιχείρηση δεν εγγυάται την συμβατότητα του αρχείου xml με όλες τις εμπορικές εφαρμογές εκπόνησης μελετών για την Ενεργειακή Πιστοποίηση Κτιρίων, ούτε και με την εφαρμογή ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη στην περίπτωση που το xml που κατεβάσει κάποιος χρήστης δεν είναι συμβατό με τις ανωτέρω εφαρμογές Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των χρηστών ή και οποιουδήποτε τρίτου για άμεση ή έμμεση ζημία, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εσόδου ή κέρδους, απώλεια ευκαιρίας, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων και εν γένει για οποιουδήποτε είδους θετική ή αποθετική ζημία η οποία οφείλεται ή αφορά στην πρόσβαση ή/ και χρήση της εφαρμογής και των υπηρεσιών που αποκτήθηκαν μέσω αυτής. Η επιχείρηση δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του διαδικτύου ή της εφαρμογής και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία φιλοξενίας του ιστοτόπου της θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος, λόγω της ειδικής φύσης του Διαδικτύου (Internet) και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες. Η Εταιρεία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμία ευθύνη για αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Η επιχείρηση κατά τακτά χρονικά διαστήματα παίρνει αντίγραφα ασφαλείας (backup) των ολοκληρωμένων επιθεωρήσεων (xml) και των βάσεων δεδομένων της εφαρμογής. Η ανάκτηση αρχείων από το backup χρεώνεται. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα παραγόμενα xml των ολοκληρωμένων επιθεωρήσεων του στον υπολογιστή του. Η επιχείρηση θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές για επιβολή του νόμου που αφορούν τα δεδομένα των χρηστών της. Αυτό μπορεί να οδηγήσει την επιχείρηση σε αποκάλυψη όλων των πληροφοριών που έχουν δοθεί στην επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που βρίσκονται στις βάσεις δεδομένων της επιχείρηση, των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του χρήστη. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Ο χρήστης οφείλει να υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, να εξασφαλίσει, να κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες την επιχείρηση και να την καλύψει έναντι κάθε χρηματικού κόστους συμπεριλαμβανομένων και των δικηγορικών αμοιβών και λοιπών δικαστικών εξόδων, επίσης να την καλύψει από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει o ίδιος ή ο οποιοσδήποτε τρίτος εναντίον της επιχείρησης ή του χρήστη εξαιτίας των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή άλλων πράξεων του χρήστη ή περιεχομένων και πληροφοριών που διακινήθηκαν μέσω του server της εφαρμογής με ή χωρίς τη συναίνεση του χρήστη ή συνεργαζόμενου με αυτόν προσώπου. Επιπροσθέτως ο χρήστης ρητώς δηλώνει και δεσμεύει δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά της επιχείρησης οιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται όπως αφενός παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσει πλήρως την επιχείρηση, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.